Csatlakozz hozzánk!
Kategóriák
RELAX hírek, akciók
10% kedvezmény

A RELAX Klubkedvezmények részleteiért
kattints ide >>>

TOP termékek

Vásárlási feltételek

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Hatályos 2018. május 25. napjától visszavonásig és/vagy módosításig

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

 

  1. PREAMBULUM

I.1. Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy rögzítse a Reiter-Csapó Ivett (a továbbiakban Tulajdonos) https://www.relaxbabatextil.hu domain (a továbbiakban Weboldal) adatkezelését.

I.2. A II. pontban részletezett Adatkezelő az Ön személyes adatait


- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz.

(általános adatvédelmi rendelet) szabályaival (a továbbiakban GDPR), 


- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 


- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.

törvény, 


- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint 


- egyéb, adatvédelmi vonatkozású jogszabályok 


alapján kezeli.

I.3. A II. pontban hivatkozott Adatkezelő biztosítani szeretnék Önt arról, hogy az Ön személyes adatainak

bizalmas és jogszerű kezelése kiemelt fontosságú számukra.


  1. ADATKEZELŐ

II.1. Adatkezelő személye

II.1.1. Név: RELAX Babatextil Bt.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 07-06-016383

Székhely: 2481 Velence XI. utca 51.


E-mail: ivett.csapo@relaxbabatextil.hu


Képviseli: Reiter-Csapó Ivett

II.2. Adatkezelés


A II.1. pontban felsorolt Adatkezelő (a továbbiakban Adatkezelő) meghatározza az adatkezelés céljait és

 eszközeit.

 

III. A KEZELT ADATOK KÖRE

III.1. Az Ön döntése alapján a Tulajdonos termékeit az alábbi módokon veheti igénybe:


III.1.1. Hírlevélre/hírlevél-sorozatra történő feliratkozás és az Ön személyes adatainak megadása

nélkül és ingyenesen.


III.1.2. Hírlevélre/hírlevél-sorozatra történő feliratkozáshoz és az Ön személyes adatainak

megadásához kötötten és ingyenesen (a továbbiakban Feliratkozás).


III.1.3. Hírlevélre/hírlevél-sorozatra történő feliratkozáshoz és az Ön személyes adatainak

megadásához kötötten és ellenszolgáltatás fejében (a továbbiakban Megrendelés).

III.2. Adatkezelő a Weboldal Feliratkozáshoz nem kötött használata, illetve a Tulajdonos Feliratkozáshoz nem

kötött Termékeinek igénybevétele során személyes adatot nem kezelnek. 


Az Adatkezelő a Weboldal működtetése során a hírlevélre/hírlevélsorozatra feliratkozó, továbbá a Tulajdonos

Termékeit megrendelő személy (a továbbiakban Ön) személyes adatait kezeli.


Erre tekintettel Adatkezelő az Ön által megadott alábbi személyes adatokat (a továbbiakban Ön által

megadott személyes adatok) kezeli:


- név (vezeték- és keresztnév) 


- név (születési vezeték- és keresztnév), 


- e-mail cím, 


- születési idő (év, hónap, nap), 


- telefonszám, 


- számlázási név (vezeték- és keresztnév, cégnév)


- számlázási cím (ország, város, irányítószám, közterület neve, házszám, emelet, ajtó)


- szállítási név (vezeték- és keresztnév, cégnév)


- szállítási cím (ország, város, irányítószám, közterület neve, házszám, emelet, ajtó). 


III.3. Az Ön Megrendelése esetén az Ön által megadott személyes adatokon kívül további adatok kezelésére

van szükség. Ezeket az adatokat az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokhoz hozzárendelik

annak érdekében, hogy az Ön Megrendelése beazonosítható legyen, illetve az Adatkezelő az Ön

Megrendelését teljesíteni és az adatkezelés jogszerűségét bizonyítani tudják (a továbbiakban Technikai

Adat).


Erre tekintettel Adatkezelő az alábbi Technikai Adatokat kezel(het)ik:


III.3.1. Megrendelési Adatok (megrendelészám, megrendelés dátuma, státusza, fizetés módja, fizetési

módtól függően az Ön bankszámlaszáma, fizetés dátuma és annak visszaigazolásának dátuma, megrendelt

Mű megnevezése, mennyisége, a Mű ellenértéke, Adatkezelő teljesítési dátuma, megrendelt Műtől függően

Online Tanulószoba felhasználónév és jelszó, korábbi megrendelési adatok)


III.3.2. Számlázási Adatok (számlázási név (vezeték- és keresztnév), számlázási cím (ország,

irányítószám, város, közterület neve, házszám, emelet, ajtó), rendelésszám, számla sorszáma, fizetési mód,

számla kelte, fizetési határidő, teljesítés időpontja, igénybe vett termék megnevezése, darabszáma, nettó és

bruttó értéke, áfakulcsa, fizetési módtól függően az Ön számlavezető bankjának bankszámlaszáma,

befizetéshez kapcsolódó e-mail cím)


III.3.3. Garancia érvényesítéséhez szükséges Adatok (Ön által megadott személyes adatok: név

(vezeték, keresztnév), e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím; megrendelési adatok:

megrendelésszám, megrendelés dátuma, fizetés módja és dátuma, fizetési módtól függően az Ön

bankszámlaszáma, megrendelt Mű megnevezése, mennyisége, a fizikai formátumú Mű Ön általi

visszakézbesítésének a dátuma, az Online Tanulószoba jogosultság Adatkezelő általi visszavonásának

dátuma, garancia Adatkezelő általi teljesítésének időpontja) 


III.3.4. Személyre szólóságot támogató Adatok (név és születési dátum alapján kiszámított

számmisztikai képletek, kihúzott Numerot kártyák)


  1. AZADATKEZELÉS CÉLJA 

IV.1. Adatkezelő kiemelt célja, hogy Ön a termék érdeklődési köréről tudomást szerezzen és ennek megfelelően a legjobbat ajánlhassa Önnek és megrendeléseit teljesíthesse.

 

 

  1. 2.Adatkezelő a III. pontban körülírt adatokat az alábbi célokból kezeli:


 

 

 

 

 

IV.3. Adatkezelő a személyes adatok különleges kategóriái körébe tartozó adatokat nem kezel.

 

 

IV.5. Egyes termékek  megismerhetőségének feltétele az Ön meghatározott személyes adatainak Ön által történő megadása. Ennek elmaradása kizárja annak lehetőségét,

hogy Ön a Tulajdonos termékeihez hozzáférjen. Emiatt kiemelt fontosságú, hogy amennyiben az Ön személyes adatai megváltoznak Ön frissítse a személyes adatait egyfelől a minden

hírlevél/hírlevél-sorozat alján található adatmódosító linkre történő rákattintással, másfelől írásban az

ivett.csapo@relaxbabatextil.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő 2481 Velence, XI. utca 51. alatti levelezési címére ajánlott és tértivevényes kérelem megküldésével. Az írásban

előterjesztett kérelem kizárólag abban az esetben tekinthető hitelesnek, amennyiben a kérelem az Ön e-mail

címéről vagy az Ön címéről érkezik.


 

IV.6. Ön jelen Nyilatkozat elfogadásával, illetve a hírlevélre/hírlevél-sorozatra történő Feliratkozással

előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Tulajdonos ellenszolgáltatás

fejében elérhető Termékeiről és az azokhoz való hozzáférés lehetőségéről hírlevélben/hírlevél-sorozatban és

bármely elektronikus formában tájékoztatást nyújtson.


  1. AZADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

V.1. Adatkezelő a III. pontban körülírt személyes adatokat az alábbi jogalapokon kezeli:


V.1.1. Az Ön kifejezett, önkéntes, határozott, félreérthetetlen és megfelelő tájékoztatáson alapuló

hozzájárulása alapján, mely szerint amennyiben Ön a Tulajdonos Termékeit bármilyen módon és formában igénybe

veszi az Adatkezelő az Ön személyes adatait kezelje. Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor

térítésmentesen visszavonja és kérje a személyes adatainak törlését ivett.csapo@relaxbabatextil.hu e-mail

címre vagy az Adatkezelő 2481 Velence, XI. utca 51. alatti levelezési címére megküldött ajánlott és tértivevényes írásbeli kérelem megküldésével.

Amennyiben Ön a hírlevél/hírlevél-sorozatról kíván leiratkozni erre a minden hírlevél/hírlevél-sorozat alján

megtalálható leiratkozás linkre történő rákattintással van lehetősége. 


Adatkezelő ezen a jogalapon kezeli az Ön által megadott személyes adatokat és a Technikai Adatokat.


V.1.2. A Tulajdonosdés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél. Ez azt jelenti, hogy amikor Ön

a Tulajdonos valamely Művét igénybe veszi, megrendeli, annak teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy

Adatkezelő az Ön személyes adatait kezeljék.


Adatkezelő ezen a jogalapon kezeli az Ön által megadott személyes adatokat és a Technikai Adatokat.


V.1.2. A Tulajdonosdés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél. Ez azt jelenti, hogy amikor Ön

a Tulajdonos valamely Művét igénybe veszi, megrendeli, annak teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy

Adatkezelő az Ön személyes adatait kezeljék.


Adatkezelő ezen a jogalapon kezeli az Ön által megadott személyes adatokat és a Technikai Adatokat.


V.1.3. Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az Ön megrendelése

esetén az Adatkezelőet a magyar adójogi jogszabályok alapján számos kötelezettség, így például számla

kiállítási és annak megőrzési kötelezettsége terheli. 


Adatkezelő ezen a jogalapon kezeli az Ön által megadott személyes adatok közül az alábbiakat:

számlázási adatok - számlázási név (vezeték- és keresztnév), számlázási cím (ország, irányítószám, város,

közterület neve, házszám, emelet, ajtó), rendelésszám, számla sorszáma, fizetési mód, számla kelte, fizetési

határidő, teljesítés időpontja, igénybe vett termék megnevezése, darabszáma, nettó és bruttó értéke,

áfakulcsa), fizetési módtól függően az Ön számlavezető bankjának bankszámlaszáma, befizetéshez

kapcsolódó e-mail cím. Ezen felül ezen a jogalapon kezeli a Technikai Adatokon belül a Garancia

érvényesítéséhez szükséges Adatok közül az alábbiakat: fizetés módja és dátuma, fizetési módtól függően az

Ön bankszámlaszáma, garancia Adatkezelő általi teljesítésének időpontja.


V.2. A személyes adatok forrása Ön. Adatkezelő személyes adatokat más forrásból nem gyűjtenek.

 

  1. ADATKEZELÉSIDŐTARTAMA

VI.1. Az Ön személyes adatai kezelésének kezdő időpontja a Weboldal hírlevelére/hírlevél-sorozatára történő

Feliratkozás időpontja, illetve a Tulajdonos Művének igénybevétele és a Megrendelésének időpontja.


VI.2. Az Ön személyes adatai kezelésének záró időpontja:


VI.2.1. Ön kezdeményezi: Ön a személyes adatai kezelését bármikor térítésmentesen visszavonhatja és

a személyes adatai törlése iránt kérelmet terjeszthet elő. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törlik az

Ön személyes adatait. 


VI.2.2. Adatkezelő kezdeményezik: Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törlik az Ön

személyes adatait abban az esetben, ha Ön által demoralizáló, destruktív, közízlést vagy bármely jogszabályt

sértő, az Adatkezelő üzleti érdekeit, jó hírnevét sértő vagy arra alkalmas véleménynyilvánításra kerül sor.


VI.3. A X. pontban hivatkozott, a rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő

adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig

kerülnek tárolásra a rendszerben. Ennek részletszabályairól a X.5. pontban felsorolt külső szolgáltatások

szabályzatai nyújtalan információt. Az automatikusan rögzített adatok az Ön egyéb személyes adataival nem

összekapcsolhatók.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ADATFELDOLGOZÓ

 

 

VII.1. A Szolgáltató a Weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a Megrendelések

teljesítése, illetve egyéb, a Tulajdonos Termékeinek igénybevételéhez szorosan kapcsolódó tevékenységek

elvégzése céljából Adatfeldolgozót vehet igénybe. 


Ennek alapján a Szolgáltató az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:


 

 

VII.1.1. Név: Relax Babatextil Bt.

Székhely: 2481 Velence, XI. utca 51.

Tevékenység: számlázási szolgáltatás, elektronikus számlázás,

számlaarchiválás


Továbbított adatok köre: számlázási adatok - számlázási név (vezeték- és

keresztnév), számlázási cím (ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, emelet, ajtó),

rendelésszám, számla sorszáma, fizetési mód, számla kelte, fizetési határidő, teljesítés időpontja, igénybe

vett termék megnevezése, darabszáma, nettó és bruttó értéke, áfakulcsa


 

 

 

VII.1.2. Név: Magyar Posta Zrt.


Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.


Tevékenység: készpénzátulási megbízás fogadása és kezelése


Továbbított adatok köre: befizető vezeték- és keresztneve, számlázási cím

(ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, emelet, ajtó), befizetett összeg, e-mail, megrendelés

azonosító


 

VII.1.3. Név: Magyar Posta Zrt. (MPL Futárszolgálat)


Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.


Tevékenység: a Tulajdonos termékeinek kézbesítése


Továbbított adatok köre: vezeték- és keresztnév, szállítási cím (ország,

irányítószám, város, közterület neve, házszám, emelet, ajtó), e-mail, telefonszám

 

 

VIII. ADATTOVÁBBÍTÁS

 

VIII.1.1. Adatkezelő az Ön személyes adatát kizárólag akkor továbbíthatja harmadik személy részére, ha

Ön egyértelműen - a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében - hozzájárult vagy az

adattovábbításra jogszabály felhatalmazást ad. 


VIII.1.2. Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa jogszerűen tárolt

személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őket jogszabály vagy

jogerős hatósági határozat kötelezi. Az ilyen adattovábbítás és az ebből származó következmények miatt az

Adatkezelő nem tehető felelőssé.


 

 

  1. ADATBIZTONSÁG

 

IX.1. Adatkezelő a tudomány és a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés

jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint az Ön jogaira és szabadságára jelentett, változó

valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket

hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.


IX.2. Adatkezelő intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, az Ön

személyes adatához hozzáféréssel rendelkező munkavállalók kizárólag az Adatkezelő utasításainak

megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy a magyar

jogszabály kötelezi őket.


IX.3. Adatkezelő határidőben bejelentik az illetékes felügyeleti hatóságnak és értesítik Önt amennyiben az

Ön személyes adatainak biztonságát olyan sérelem érte, amely a továbbított adat, tárolt vagy más módon

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,

jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférését eredményezi (adatvédelmi incidens).

Az Adatkezelő nyilvántartják az adatvédelmi incidenseket.


  1. “COOKIE”(SÜTI) KEZELÉS

X.1. A cookie egy olyan apró file, amely a Weboldal személyre szabottsága érdekében akkor kerül az Ön

számítógépére, amikor Ön a Weboldalra látogat. A cookie-k a technikai folyamatok automatikus

eredményeként generálódnak (a továbbakban Cookie-k).


X.2. Adatkezelő a Weboldal látogatottsága során közvetlenül nem helyeznek el Cookie-kat.


 

 

  1. AUTOMATIZÁLTDÖNTÉSHOZATAL

Adatkezelő nem alkalmaznak az adatkezelés vonatkozásában automatizált döntéshozatalt. 


XII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

XII.1. Az Adatkezelő elősegítik az Ön ebben a pontban részletezett jogainak gyakorlását. Az Adatkezelő

indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül

tájékoztatják Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem

összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő

meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől

számított egy hónapon belül tájékoztatják Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a

tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha ezt Ön másként kéri. 


Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a kérelem alapján, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint a

felügyeleti hatósághoz a panasztételhez való jogáról és a bírósági jogorvoslati jogáról. 


XII.2. Az ebben a pontban részlezett tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Ha az Ön kérelme egyértelműen

megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő adminisztratív költségekre

díjat számíthatnak fel vagy megtagadhatják az intézkedést. 


Az írásban előterjesztett kérelem kizárólag abban az esetben tekinthető hitelesnek, amennyiben a kérelem az

Ön által regisztrált e-mail címéről vagy az Ön címéről érkezik. Ha az Adatkezelőnek kétségei vannak a

kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban további, az Ön személyazonosságának

megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetik.


 

XII.3. Az Önt megillető jogok a következők: 


XIII.3.1. A tájékoztatás kéréshez való jog


Ön az Adatkezelőtől írásban az ivett.csapo@relaxbabatextil.hu e-mail címen vagy Adatkezelő 2481

Velence, XI. utca 51. levezelési címére megküldött ajánlott és tértivevényes kérelemmel

tájékoztatást kérhet a személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,

időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az

adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Ön

személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.


XII.3.2. A hozzáférés joga


XII.3.2.1. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy a személyes

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, hozzáférést kapjon az adatkezelés céljáról; a személyes

adatok kategóriáiról; a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve a

harmadik országbeli címzetteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról vagy az időtartam

meghatározásának szempontjairól; az Ön személyes adatai helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének

 

korlátozásához való és a személyes adata kezelése elleni tiltakozási jogáról; a felügyeleti hatósághoz címzett

panasz benyújtásának jogáról; a személyes adatok forrásáról, az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve

a profilakotást és az alkalmazott logikáról, az adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az Önre nézve milyen

várható következményekkel jár; a személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet

részére történő továbbítása esetén a megfelelő garanciákról.


XII.3.2.2. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön

rendelkezésére bocsátják. További másolatok kérése esetén az Adatkezelő adminisztratív költségeken

alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatnak fel. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet,

az információkat elektronikus formában kell rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri. A

másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.


 

XII.3.3. A helyesbítéshez való jog


XII.3.3.1. Az Ön kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítik a rá

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját Ön kérheti a hiányos

személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.


 

XII.3.3.2. Egyebekben Ön a helyesbítéshez való jogát egyfelől a valamennyi hírlevélben/

hírlevél-sorozatban elhelyezett ún. adatmódosító linkre történő rákattintással, másfelől írásban az

ivett.csapo@relaxbabatextil.hu e-mail címen vagy Adatkezelő 2481 Velence, XI. utca 51. alatti levelezési címére ajánlott és tértivevényes kérelem megküldésével

gyakorolhatja. Az írásban előterjesztett helyesbítés iránti kérelem kizárólag abban az esetben tekinthető

hitelesnek, amennyiben a kérelem az Ön e-mail címéről vagy az Ön címéről érkezik.


XII.3.4. A törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”)


XII.3.4.1. Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül

töröljék a személyes adatait, az Adatkezelő pedig kötelesek arra, hogy azokat indokolatlan késedelem

nélkül töröljék, amennyiben:


- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy

más módon kezelték;


- Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs

más jogalapja;


- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az

adatkezelésre;


- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;


- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogszabályban

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;


- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

kínálásával kapcsolatosan került sor.


XII.3.4.2. Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozták a személyes adatot és törölni

kötelesek, az elérhető technológiai és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszik az

ésszerűen elvárható lépéseket - ideértve a technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassák az

adatokat kezelő Adatkezelőet, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek

vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányainak törlését. 


 

XII.3.4.3. Nem alkalmazandó a törlés, amennyiben az adatkezelés szükséges:


- a véleménnyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;


- a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar

jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése, közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;


- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 


XII.3.4.4. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri vagy ha a

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így

zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes

adat törlését kizárta. 


 

XII.3.4.5. Ön a törléshez (zároláshoz) való jogát írásban ivett.csapo@relaxbabatextil.hu e-mail címen vagy Adatkezelő 2481 Velence, XI. utca 51. alatti

levelezési címére ajánlott és tértivevényes kérelem megküldésével gyakorolhatja. Az írásban előterjesztett

törlés iránti kérelem kizárólag abban az esetben tekinthető hitelesnek, amennyiben a kérelem az Ön e-mail

címéről vagy az Ön címéről érkezik.


XII.3.5. A korlátozáshoz való jog


XII.3.5.1. Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést,

amennyiben:


- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;


- az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;


- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;


- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amíg megállapításra kerül az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos

indokaival szemben.


XII.3.5.2. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik a tárolás kivételével csak az Ön

hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más

természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az unió, illetve a magyar jogszabály

alapján fontos közérdekből lehet kezelni. Az Adatkezelő Önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról

előzetesen tájékoztatják.


XII.3.6. Az adathordozhatósághoz való jog


XII.3.6.1. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait

tagolt, széles körben használt, géppen olvasható formátumban megkapja és egy másik adatkezelőnek

továbbítsa, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy Tulajdonosdésen alapul és az adatkezelés

automatizált módon történik. Ön jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes

adatok Adatkezelő közötti közvetlen továbbítását.


XII.3.6.2. Ezen jog gyakorlása nem sérheti a törléshez való jogot, továbbá nem érintheti

hátrányosan mások jogait és szabadságát.


XII.3.7. A tiltakozáshoz való jog


XII.3.7.1. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon

személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának

keretében végzett kezelése ellen; vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek

érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az

érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadsága, amelyek személyes adatokat védelmét szükségessé

teszik; továbbá ideértve a profilalkotást. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem

kezelhetik tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos

okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy

amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ön ezen jogát

műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.


XII.3.7.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön

jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,

ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön a személyes

adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen tiltakozik, akkor a személyes adatok a

továbbiakban e célból nem kezelhetők.


 

XII.3.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást alkalmazása


 

Adatkezelő nem alkalmaznak az adatkezelés vonatkozásában automatizált döntéshozatalt. Egyebekben Ön

jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a

profilalkotást is- alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen

jelentős mértékben érintené.


XII.3.9. Panasztételhez való jog


XII.3.9.1. Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóságnál, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése

jogellenes vagy jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll.


XII.3.9.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége


Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 


Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.


E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36-(1)-391-1400


 

XII.3.10. Bírósági jogorvoslathoz való jog


XII.3.10.1. Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes

adatainak jogellenes kezelése miatt a jogait megsértették. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

 

XII.3.10.2. Az Adatkezelőkel vagy az Adatfeldolgozókkal szembeni eljárást az Adatkezelő

vagy az Adatfeldolgozók tevékenységi helye szerint vagy - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy

tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

 

XIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

XIII.1. Önnek kiemelt érdekében áll az, hogy személyes adatait - bármiféle visszaélés elkerülése végett -

megfelelő titokban tartsa és azok megfelelő védelmét biztosítsa. Így Önnek különös gondossággal kell

eljárnia a személyes adatai megadásakor.


Amennyiben Önnek a személyes adata kezelésével kapcsolatban bármiféle kétsége merülne fel, azt az

Adatkezelőnek haladéktalanul jelezze.

 

XIII.2. Adatkezelő nem kötelesek ellenőrizni, hogy az Ön által megadott személyes adatok valósak. Az Ön

felelősségi körébe tartozik az Ön által megadott személyes adatok valóságtartalma. Ön felelős azért, hogy a

Weboldalt és a Tulajdonos Termékeit kizárólag a saját személyes adatai felhasználásával vegye igénybe. Így például

Ön a saját személyes adatainak (például név, születési dátum, e-mail cím) megadásakor kizárólag Ön veszi

igénybe a Tulajdonos Termékeit. Amennyiben Ön másnak a személyes adatai megadásával veszi igénybe a Tulajdonos

Termékeit jelen Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával Ön elismeri, hogy az érintett személy Önnek ezen célra

maradéktalan hozzájárulását adta és Ön az érintett személy jogszerű képviselőjeként jár el.


Emellett egy megadott e-mail címen történt belépés(ekk)el összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt

terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben ezt Ön figyelmen kívül hagyja és ezzel összefüggésben

az Adatkezelőkel szemben jogkövetkezményt érvényesítenek, Ön köteles az Adatkezelőkel szemben helyt

állni.


 

XIII.3. Ön a Weboldal, illetve a Tulajdonos bármely termékének igénybevételével a jelen Adatkezelési

Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszi. 


XIII.4. Jelen Adatkezelési Nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi az Általános Felhasználási Nyilatkozat

és a Tulajdonosi Jogi Nyilatkozat; azok együttesen érvényesek és értelmezendők. 


XIII.5. A Nyilatkozatokat, így jelen Adatkezelési Nyilatkozatot az Adatkezelő jogosultak egyoldalúan

módosítani akként, hogy a módosított, illetve módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt mindenkor

hatályos szöveg a Weboldalon, illetve minden hírlevél/hírlevél-sorozat alján lévő link útján bármikor

elérhető. 


 

A Weboldal meglátogatásával és a Tulajdonos termékeinek bármely módon és formában történő igénybevételével

az Adatkezelő úgy tekintik, hogy Ön a Weboldalon megtalálható mindenkori - módosításokkal egységes

szerkezetbe foglalt - szöveget fogadják el. A lényegesebb módosításokról vagy az olyan változásokról,

amelyek hozzájárulást igényelnek, az Adatkezelő egyedi tájékoztatást küldenek vagy tesznek a Weboldalon

közzé. Ezen túlmenően az Ön további beleegyezésének kikérésére nincs szükség. A Weboldalon közzétett

információkkal összefüggésben az Adatkezelő minden jogot fenntartanak.


 

 

 
 

 

Áruházunk felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít számodra. A menüpontok segítségével könnyedén navigálhatsz az áruházban.

Az áruházban található termékek között a "Termékeink" menüpont segítségével böngészhetsz. Először az áruházban található kategóriákat láthatod. Ha olyan kategóriába lépsz, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheted a termékek rövid leírását, árát, egyéb választható tulajdonságait, stb... A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheted. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lapozhatsz.

Az "Akciós termékek" kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet erejéig" megjelölés.

Ha bővebb információt szeretnél kapni a termékről akkor kattints a termék képére vagy nevére. Ekkor a termék oldalára jutsz el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphatsz.

Lehetőség van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell megadnod és ha valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti. Összetett keresés esetén a kereső szó mellett megadhatod, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kívánsz keresni. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a "Termékeink" menüpont esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

A kosár tartalmát a "Kosár" menüpont segítségével is ellenőrizheted. Itt módosíthatod azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kívánsz rendelni, illetve törölheted az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Ha a megrendelés mellett döntesz, kattints a "megrendelés" gombra.

Megrendelés előtt be kell lépned a rendszerbe. Ezt csak akkor tudod megtenni, ha regisztrálod magad. A regisztrációt a "Regisztráció" menüpont alatt találod. Itt a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnod. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, azaz minden e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár!

Ha Te regisztrált vásárló vagy, de elfelejtetted jelszavadat, használd a jelszó emlékeztetőt. Ha itt megadod a regisztrált e-mail címedet, akkor a jelszavadat e-mailben elküldjük Neked.

Belépést a "Vásárló Belépés" ablak segítségével végezhetsz el. Itt add meg regisztrált e-mail címedet és jelszavadat, majd nyomd meg a "belép" gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik a regisztrált e-mail címed és a "kilépés" gomb, mely segítségével elhagyhatod az áruházat.

Ha a kosár oldalon a megrendelés gombra klikkelsz és be vagy lépve, akkor eljutsz a "Fizetési , Szállítási és Egyéb lehetőségek" oldalra, ahol ki kell választanod a Neked legmegfelelőbb lehetőségeket. Ha elkészült, nyomd meg a "tovább" gombot. Ekkor megjelenik a megrendelésed összes adata, melyet ellenőrizned kell. Ha minden rendben van, akkor a "megrendel" gombot megnyomva véglegesítheted a megrendelésedet.

A megrendelésed állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheted a "Megrendelés követés" menüpont segítségével. Itt megtalálhatod az összes eddigi megrendelésedet is, amit áruházunkban elküldtél. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható. A megrendelést a "Megrendelés követés" menüben bármikor ki is nyomtathatod.
Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelésedet az áruházon keresztül eljuttatod hozzánk. Megrendelésed általában akkor lép életbe, ha online megrendelésedet e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazoljuk. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással. Amennyiben az adott termék oldalán, vagy a honlap egyéb részében nem szerepel külön a szállítási határidő, akkor azt is a visszaigazolásban jelezzük. Az "Információk" menüpontban megtalálhatod elérhetőségi adatainkat. Ezen elérhetőségeken jelezheted esetleges szavatossági igényedet vagy egyéb kifogásodat is, illetve kérhetsz információt valamely termékről vagy megrendelésről. A termékoldalakon található termék leírásokat igyekszünk teljeskörűvé tenni, de ennek ellenére nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt.
Megrendelésed során élhetsz a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
Internetes vásárlások esetén a szerződéstől az áru átvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül elállhatsz, ezt az említett határidőn belüli írásos formában jelezheted nekünk. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál kötelesek vagyunk az általad kifizetett vételárat a szállítási költség nélkül az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmedet, hogy Te viseled az elállás esetén az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. Követelhetjük az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárunk megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor fordulj hozzánk minőségi kifogásukkal.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekinthetsz meg.
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
Jótállás csak tartós használati cikkekre, például mosógépre, számítógépre, tévére vonatkozik. A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekinthetsz meg.
Webáruház készítés